Algemene Voorwaarden

Eline des Bouvrie Beauty & Visagie is gevestigd in Noordwijkerhout en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 54996775. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Eline des Bouvrie Beauty & Visagie en haar opdrachtgevers. Eline des Bouvrie Beauty & Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagiste, hairstyliste van Eline des Bouvrie Beauty & Visagie.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn exclusief 21 % BTW.

2.1 Eline des Bouvrie Beauty & Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 24:00 en 08:00 uur zal Eline des Bouvrie Beauty & Visagie 200% van het basis uurtarief berekenen.

Artikel 3: Voorbereidende vergaderingen

In het geval van een vergadering/kennismaking niet plaatsvindend ten kantore van Eline des Bouvrie Beauty & Visagie of buiten de woonplaats van de visagist worden gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,28 per kilometer gefactureerd.

Artikel 4: Reiskostenvergoeding

4.1 De door de visagist/hairstylist gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,28 per kilometer.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Eline des Bouvrie Beauty & Visagie.

Artikel 5: Annulering

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdacht 50%.
b) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

5.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Eline des Bouvrie Beauty & Visagie.

5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/hairstylist zal Eline des Bouvrie Beauty & Visagie in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken. Eline des Bouvrie Beauty & Visagie kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Artikel 6: Reservering/betaling van de opdrachten

6.1 Reservering van de opdracht is definitief bij schriftelijk akkoord van de offerte. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van factuur te zijn voldaan.

6.2 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

6.3 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Nakoming van de afspraken: Eline des Bouvrie Beauty & Visagie is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer visagist/hairstylist bij enige afspraak die al dan niet door tussenkomst van Eline des Bouvrie Beauty & Visagie tussen opdrachtgever en visagist/hairstylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

7.1 b Schade aan opdrachtgever: Eline des Bouvrie Beauty & Visagie is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door een visagist/hairstylist, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de visagist/hairstylist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij de visagist/hairstylist verhalen.

7.2 Schade aan opdrachtgever door Eline des Bouvrie Beauty & Visagie: Eline des Bouvrie Beauty & Visagie is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever wordt toegebracht door Eline des Bouvrie Beauty & Visagie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eline des Bouvrie Beauty & Visagie.

7.3 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Eline des Bouvrie Beauty & Visagie van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Eline des Bouvrie Beauty & Visagie of de visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eline des Bouvrie Beauty & Visagie.

7.4 Eline des Bouvrie Beauty & Visagie is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

7.5 Eline des Bouvrie Beauty & Visagie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van producten.

Artikel 8: Klachten over visagist / weigering

De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Eline des Bouvrie Beauty & Visagie is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 9: Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Eline des Bouvrie Beauty & Visagie geplaatst opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.